§ 1
Definicje pojęć użytych w regulaminie

 

 1. Administrator – na potrzeby niniejszego Regulaminu jest on tożsamy z Usługodawcą.
 2. Odbiorca – osoba fizyczna lub podmiot prawa, będący odbiorcą kampanii realizowanej w oparciu o Umowę oraz zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługobiorca – każdy, kto podpisał lub zawarł w innej formie umowę z Usługodawcą w zakresie opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługodawca – DBMS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-803), ul. Gwiaździsta 71 lok. 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 373905, posiadającą nr NIP: 527-264-47-02, nr REGON: 142741338.
 5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.
 6. Strony – Usługodawca i Usługobiorca.
 7. Serwis – platforma informatyczna umożliwiająca świadczenie przez Usługodawcę usług marketingowych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 8. Usługa – usługa wsparcia sprzedaży polegająca na przeprowadzeniu przez Usługodawcę kampanii e-mail marketingowej (wariant DMSENDER) lub przekazaniu przez Usługodawcę licencji na wykorzystanie danych osobowych w celu samodzielnego przeprowadzenia kampanii marketingowej (wariant DM Sales), realizowana w modelu abonamentowym przedpłaconym lub po realizacji okresu abonamentowego.
 9. System informatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych.
 10. Regulamin – niniejszy dokument.
 11. Polityka Prywatności – dokument umieszczany na witrynie internetowej Administratora w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.
 12. Umowa – jest to umowa zawarta pomiędzy Usługobiorcą oraz Usługodawcą, która reguluje zasady korzystania przez Usługobiorcę z Serwis, a także prawa i obowiązki Stron. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 13. Konto – konto, do którego dostęp Usługobiorcy możliwy jest wyłącznie po każdorazowym podaniu loginu i hasła, po wcześniejszym zarejestrowaniu się.
 14. Subkonto – subkonto, do którego dostęp ustala zarejestrowany Usługobiorca. Dostęp do tego konta mają tylko osoby upoważnione przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób zarządzania Subkontami.
 15. Login – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, określany przez Usługobiorcę podczas rejestracji w Serwisie.
 16. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Usługobiorcy.
 17. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Usługobiorcę Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
 18. Formularz rejestracyjny – zbiór danych Użytkownika, dobrowolnie udostępnionych przez niego Usługodawcy, niezbędny do rejestracji i zawarcia Umowy.
 19. Logowanie – każdorazowa czynność umożliwiająca korzystanie przez Użytkownika z Serwisu. Możliwa jedynie przy użyciu Loginu i Hasła.
 20. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
 22. Zgoda marketingowa – zgoda Użytkownika lub Usługobiorcy na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych (w tym danych osobowych) w celach marketingowych, obejmująca również zgodę na przesyłanie niezamówionej informacji handlowej oraz zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingu bezpośredniego.
 23. Awaria – oznacza zdarzenie, którego przyczyny leżą po stronie Usługodawcy, uniemożliwiające Usługobiorcy korzystanie z Usługi. Za Awarię nie jest uważana sytuacja, w której brak możliwości korzystania z Usługi jest wynikiem zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Regulaminu, naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę lub stanowi konsekwencje działania siły wyższej.

 

§ 2.
Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców i Użytkowników z Serwisu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Usługobiorca i Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Umowy oraz Regulaminu.
 3. W zakresie nieuregulowanym w umowie z Usługobiorcą stosuje się postanowienia Regulaminu. W razie rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a Umową, postanowienia Umowy mają moc nadrzędną.
 4. Umowa może wyłączać lub modyfikować niektóre z postanowień Regulaminu.
 5. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Niezależnie od powyższego, każdy Użytkownik lub Usługobiorca korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w Regulaminie i poprzez logowanie się do serwisu potwierdza swoją akceptację dla jego treści.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Usługobiorców, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu. Ograniczenie świadczenia Usługi do niektórych Usługobiorców nie narusza praw nabytych, to jest Usługobiorcy, którzy zakupili już daną Usługę lub zawarli Umowę na jej świadczenie otrzymają umówione Usługi na ustalonych zasadach.
 7. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu, w tym Usług świadczonych przez Usługodawcę, osobie trzeciej, bez informowania o tym Usługobiorców.
 8. Usługobiorcy i Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linka zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.
 9. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za zmianę Hasła po pierwszym zalogowaniu się, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Loginu, ewentualnego pseudonimu (nick) i Hasła.
 10. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zaleceń odnośnie środków bezpieczeństwa, w tym w szczególności do nie przekazywania Hasła oraz Loginu osobom trzecim oraz do regularnego zmieniania hasła. Usługodawca nie odpowiada za skutki utraty lub przekazania osobie trzeciej Loginu lub Hasła.
 11. W przypadku stwierdzenia przez Usługobiorcę dokonania nadużycia dostępu do jego Konta lub Subkonta w Serwisie bądź zaistnienia możliwości dokonania takiego nadużycia przez osoby trzecie (kradzież Loginu i Hasła), Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zaistniałym naruszeniu. Usługodawca dokona zablokowania dostępu do Konta. Usługodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez nadużycie przez osoby trzecie dostępu do Konta w serwisie internetowym.
 12. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za deklarowane za pomocą Serwisu komunikaty i treści oraz za sposób i realizację elektronicznych kuponów rabatowych.
 13. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za legalność wysyłania informacji handlowej do wskazanych przez siebie odbiorców w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 3
Zakres i warunki korzystania z Serwisu

 

 1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się wobec Usługobiorcy do świadczenia Usługi w jednym z następujących wariantów:
  1. DMSENDER, opisanym w § 4
  2. DMSales, opisanym w § 5
 2. Strony mogą zawrzeć Umowę o świadczenie usług na następujące sposoby:
  1. poprzez skorzystanie z formularza umowy dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy, po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę, albo
  2. poprzez wypełnienie formularza zamówienia i przesłania go przez osobę uprawnioną do reprezentowania Usługobiorcy lub poprzez wysłanie skanu wypełnionego formularza zamówienia podpisanego osobę uprawnioną do reprezentowania Usługobiorcy, po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę, albo
  3. poprzez wymianę zgodnych oświadczeń woli potwierdzających jednoznacznie zgodę obu Stron na podjęcie współpracy na warunkach określonych w trybie indywidualnym. (Umowa Indywidualna). Zgoda jak również potwierdzenie przyjęcia Zamówienia może mieć formę e-maila.
 3. Prawidłowe zawarcie umowy zobowiązuje Usługobiorcę do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z treści zamówienia. Rezygnacja z realizacji zamówienia już po zawarciu Umowy na zasadach określonych w ust. 2 nie zwalnia Usługodawcy z obowiązku zapłaty pełnego wynagrodzenia za Usługę, chyba, że Strony w sposób indywidualny ustalą inaczej.
 4. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z wyłączeniem realizacji Zamówień jednorazowych.
 6. Umowa może być wypowiedziana w każdym czasie bez podawania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 7. Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w okolicznościach, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług w terminie wysłania Usługobiorcy potwierdzenia zawarcia Umowy.
 9. Korzystanie z Usług jest płatne. Szczegółowy cennik danej Usługi określany jest podczas wyboru odpowiedniego pakietu z poziomu Serwisu lub w indywidualnej umowie. W przypadku nie wyszczególnienia ceny poszczególnej usługi w indywidualnej umowie, stawka za poszczególną usługę obowiązuje wedle aktualnego cennika opublikowanego na stronie internetowej Usługodawcy.
 10. Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę VAT za zamówioną Usługę w postaci elektronicznej. Faktura dostępna będzie z poziomu portalu Usługi, po zalogowaniu do Panelu Klienta.
 11. Dostęp do modułów testowych jest bezpłatny.
 12. Usługobiorcy oraz Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Serwisu zgodnie z treścią Umowy, Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Usługobiorcy oraz Użytkownicy zobowiązują się nie wprowadzać do Serwisu treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub w inny sposób naruszającymi dobra osobiste lub prawa osób trzecich. Naruszenie niniejszego zobowiązania może spowodować natychmiastowe rozwiązanie Umowy. Usługobiorca odpowiadać będzie za wszystkie szkody poniesione przez Usługodawcę w związku z naruszeniem niniejszego zobowiązania.
 13. Środowisko informatyczne Usługobiorcy w celu poprawnego działania Usług musi spełnić poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa w aktualnej wersji – zgodnie z zaleceniami dostawcy. Usługi mogą działać w ramach przeglądarek różnych dostawców, Usługodawca na bieżąco testuje 
i gwarantuje działanie Usług za pośrednictwem najnowszych dostępnych wersji przeglądarek:
   1. Microsoft Edge,
   2. Mozilla Firefox,
   3. Google Chrome.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nieprawidłowe działanie Usługi związane z niespełnieniem wymagań technicznych opisanych w ust. 13 powyżej.
 15. Usługodawca uprawniony jest do:
  1. Natychmiastowego rozwiązania Umowy, co oznacza również pozbawienie Usługobiorcy prawa do korzystania z Usługi poprzez blokadę lub usunięcie jego Konta lub;
  2. Natychmiastowego ograniczenia dostępu Usługodawcy do części lub całości oferowanych Usług.
 16. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 14 powyżej przysługuje Usługodawcy w następujących przypadkach:
  1. podania przez Usługobiorcę w trakcie Rejestracji danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych albo w inny sposób wprowadzających w błąd;
  2. doprowadzenia przez Usługobiorcę do naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub naruszył uzasadnione prawa osób trzecich;
  3. posługiwania się przez użytkownika bez upoważnienia loginem i hasłem nienależącym do niego;
   naruszenia przez Użytkownika przy korzystaniu z Usługi praw lub dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników lub Usługobiorców lub dóbr osobistych kontrahentów Usługodawcy albo samego Usługodawcy;
  4. spowodowania przeciążenie systemu informatycznego Usługodawcy poprzez niewłaściwe korzystanie z Usług;
  5. przesłania przy wykorzystaniu Usługi informacji do osób, które nie wyraziły na to zgody, jeżeli konsekwencją tego działania było złożenie Usługodawcy skargi przez dysponenta danych osobowych;
  6. dopuszczenia się innych zachowań, naruszających ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego, Umowy lub Regulaminu
 17. Usługodawca może również rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z obowiązkiem zwrotu Usługobiorcy części wynagrodzenia odpowiadającej niewykorzystanej przez Usługobiorcę części Usługi w przypadku powstania lub ujawnienia się przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających mu dalsze wykonywanie Umowy zgodnie z jej treścią. Takimi sytuacjami będą w szczególności: istotne zmiany w prawie lub znaczące podniesienie cen przez operatorów, z usług których korzysta przy wykonywaniu Umowy Usługodawca względem stawek dotychczasowych.
 18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Usług, koniecznego przez okres zaplanowanych prac konserwacyjnych lub aktualizacji oprogramowania. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będą każdorazowo publikowane na stronach internetowych Usługodawcy.
 19. Usługodawca upoważniony jest do czasowego ograniczenia lub wyłączenia możliwości korzystania z Usługi przez Usługobiorcę w razie poważnego zagrożenia bezpieczeństwa oprogramowania lub bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usługi. Jeżeli z tego powodu nie doszło do skutku wykonanie zamówionej Usługi, Usługodawca umożliwi wykonanie jej w innym terminie lub w inny uzgodniony przez Strony sposób.
 20. Usługodawca nie odpowiada za szkody wywołane zaprzestaniem lub utrudnieniami w korzystaniu z Usługi, z wyjątkiem Awarii. W przypadku Awarii, jeżeli dostęp do Usługi będzie utrudniony przez okres co najmniej 7 dni lub Usługodawca zaprzestanie świadczenia Usługi na okres co najmniej 7 dni, Usługobiorca może domagać się odszkodowania w granicach rzeczywiście poniesionej straty z wyłączeniem korzyści, jakich spodziewał się w związku z realizacją Usługi. Jeżeli w przypadku Awarii nie doszło do skutku wykonanie zamówionej Usługi, Usługodawca za zgodą Usługobiorcy umożliwi wykonanie jej w innym terminie lub w inny uzgodniony przez Strony sposób, co wyłącza prawo Usługobiorcy do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu Usługi.
 21. Cennik Usług stanowi integralną część Umowy. Zmiany Cennika Usług wchodzą w życie po poinformowaniu o zmianach Usługobiorcę, przez co rozumie się również publikację zmiany na stronach internetowych Usługodawcy i poinformowanie o tym Usługobiorcy poprzez informację e-mail lub umieszczenie wiadomości na poziomie serwisu obsługującego Usługi. Zmiany w cenniku nie dotyczą kosztów usług już zamówionych i prawidłowo opłaconych.

 

§ 4
Wariant DMSENDER

 

 1. Usługa w wariancie DMSENDER polega na wysyłce przygotowanych przez Użytkownika materiałów reklamowych do wyselekcjonowanej grupy Odbiorców.
 2. Obsługi wysyłki dokonuje Użytkownik samodzielnie z poziomu panelu klienta w Serwisie.
 3. W przypadku skorzystania z opcji DMSENDER nie dochodzi do powierzenia ani powierzenia ani przekazania danych osobowych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy. Nadawcą komunikatów marketingowych jest Usługodawca.
 4. W wariancie usług DSENDER Usługodawca nie ma dostępu do danych konkretnych Odbiorców zaś wszelkie raporty, potwierdzenia i analizy są w automatyczny sposób pseudonimizowane – tj. pozbawione elementów pozwalających na powiązanie danych zawartych w tych dokumentach z konkretną osobą fizyczną lub podmiotem prawa (np. osobą prawną, organem administracji, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej).
 5. Usługodawca oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody, uprawniające do realizacji za pośrednictwem Serwisu kampanii względem Odbiorców.
 6. W przypadku reklamacji czy roszczeń Odbiorców związanych z samym faktem przeprowadzenia kampanii, tj. wykorzystaniem danych Odbiorców w kampanii, podmiotem odpowiedzialnym za udzielenie informacji Odbiorcy jak również za konsekwencje prawne wynikające z ewentualnych nieprawidłowości w tym zakresie jest Usługodawca.
 7. W przypadku bezpośredniego kontaktu Odbiorcy z Usługobiorcą, zobowiązany jest on podać dane kontaktowe Usługodawcy i poinformować, iż to Usługodawca przetwarza jego dane osobowe.
 8. Za roszczenia związane z samą treścią kampanii odpowiada Usługobiorca. W przypadku, gdyby Usługodawca poniósł negatywne konsekwencje związane z treścią kampanii realizowanej przez Usługobiorcę, Usługobiorca zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Usługodawcę.

 

§ 5
Wariant DMSales wraz z klauzulą powierzenia danych osobowych

 

 1. W ramach platformy DM Sales Usługobiorca nabywa od Usługodawcy licencję na czasowe wykorzystanie określonego Umową pakietu danych osobowych.
 2. Użytkownik określa parametry bazy, podlegającej licencji- tj. określa kryteria profilowania danych (takie jak np. miejsce zamieszkania Odbiorcy, preferencje zakupowe, zainteresowania)
 3. Na podstawie określonych kryteriów, System generuje zbiór danych, który powierzany jest Usługodawcy do przetwarzania. Zawartość zbioru jest minimalizowana w odniesieniu do celu powierzenia, którym jest realizacja usług marketingowych. Powierzane są wyłącznie dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu).
 4. Powierzone mogą być wyłącznie dane tych Odbiorców, którzy wyrazili zgodę na powierzenie ich danych podmiotom współpracującym z Usługobiorcą na cele marketingowe. Z tych powodów zbiór danych Odbiorców w ramach wariantu usługi DMSALES jest mniejszy, niż zbiór danych wykorzystywanych w wariancie DM SENDER.
 5. Usługobiorca otrzymuje licencję na przetwarzanie danych w określonym czasie i wyłącznie w celu marketingu usług własnych, chyba, że w drodze indywidualnych ustaleń Usługodawca wyrazi zgodę na rozszerzenie celu przetwarzania powierzonych Usługobiorcy w ramach licencji danych .
 6. Baza objęta licencją nie może być wykorzystana w celu świadczenia usług marketingu podmiotów trzecich, w celach innych niż marketingowe (np. w celu prowadzenia kampanii o charakterze społecznym lub politycznym).
 7. Wykorzystanie objętej licencją bazy w celach innych niż marketingowe wymaga zgody Usługodawcy i możliwe jest wyłącznie w trybie Umowy Indywidualnej, z tym zastrzeżeniem, że kampania możliwa będzie wyłączenie do grupy Odbiorców, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych w celach innych niż marketingowe.
 8. Z usługi DMSALES może korzystać jedynie ten Usługobiorca, który dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Usługodawcę, w zakresie i celu określonym Umową i niniejszym Regulaminem.
 9. Usługobiorca korzystający z Usług w wariancie DMSALES posiada status podmiotu przetwarzającego i w związku z powyższym zobowiązany jest do:
  1. Dostęp do przetwarzania powierzonych danych będą posiadały tylko osoby upoważnione pisemnie przez Usługodawcę, odpowiednio przeszkolone i zobowiązane do przestrzegania zasad dotyczących ochrony danych osobowych;
  2. Zastosowania środków technicznych i organizacyjnych mających na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Stosowania do przetwarzania powierzonych danych systemów informatycznych spełniających wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa (w tym RODO);
  4. Udzielenia wsparcia Usługodawcy– w miarę posiadanych możliwości i biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w zakresie wywiązania się z obowiązku odpowiadania na żądania Odbiorcy, jeżeli żądanie związane jest z przetwarzaniem powierzonych Usługobiorcy danych osobowych.
  5. Udzielenia wsparcia Usługodawcy– w miarę posiadanych możliwości i biorąc pod uwagę charakter przetwarzania z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
 10. Usługodawca w okresie trwania licencji zastrzega sobie prawo do weryfikacji realizacji zobowiązań opisanych w ust. 9 powyżej a Usługodawca zobowiązany jest do udostępnienia wszelkiej dokumentacji związanej z przetwarzaniem powierzanych danych jak również – po uprzednim umówieniu, do pomieszczeń, gdzie dane są przetwarzane w celu weryfikacji prawidłowości zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących przetwarzanych danych osobowych.
 11. Usługobiorca po wygaśnięciu licencji usuwa lub zwraca Usługodawcy wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie istniejące kopie zbiorów zawierających dane osobowe w zakresie danych, powierzonych przez Usługodawcę w ramach wykonywania Umowy.
 12. Usługobiorca udostępnia Usługodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwia Usługodawcy lub audytorowi upoważnionemu przez Usługodawcę przeprowadzanie audytów w tym zakresie
 13. Usługobiorca w zakresie powierzonych mu przez Usługodawcę danych nie może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Usługodawcy.

 

§ 6
Dane Osobowe i Poufność

 

 1. Usługodawca jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców podanych w trakcie Rejestracji lub przekazanych w związku z wykonywaniem Umowy. Podstawą przetwarzania jest konieczność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 2. Dane Usługodawcy mogą być powierzane osobom trzecim (np. podwykonawcom Usługodawcy) , jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wykonania Umowy.
 3. Usługodawca może wykorzystać dane Usługobiorcy w celu marketingu usług własnych. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługobiorcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę odrębnej zgody, Usługodawca może przekazać podmiotom trzecim dane Usługobiorcy lub osób reprezentujących Usługobiorcę w celach marketingowych, a w szczególności w celu wysyłania komunikatów i ofert drogą elektroniczną lub z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
 5. Usługobiorca ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz – po zaprzestaniu korzystania z Usługi – do żądania ich usunięcia.
 6. Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie i przez okres niezbędny do dochodzenia swoich praw i ochrony przez roszczeniami a także przez okres, wynikający z obowiązków, których podstawą są powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Usługodawca zapewnia należyty i wysoki stopień ochrony danych (w tym danych osobowych) Usługobiorcy poprzez zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych adekwatnych do ryzyka i zgodnych ze standardami w zakresie ochrony zbiorów danych w danym momencie.
 8. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 9. Usługodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Usługobiorca może skontaktować z IOD mailowo przy wykorzystaniu adresu e-mail: iod@dmsales.com
 10. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia skargi na działania Usługodawcy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy dochowanie poufności odnośnie treści wiadomości kierowanych za pośrednictwem Serwisu, a także danych podmiotu przez oraz do którego są one kierowane, o ile ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje te mogą zostać ujawnione jedynie uprawnionym podmiotom w przypadkach określonych przepisami prawa.

 

§ 7
Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.
 2. Usługobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym a Serwisem.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utratę przez Usługobiorcę danych w ramach Konta spowodowaną Awarią, awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,
  2. negatywne konsekwencje braku wylogowania się przez Usługobiorcę z Serwisu po zakończeniu danej akcji,
  3. skutki korzystania z Serwisu i Usług przez Usługobiorcę w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu poszczególnych Usług, a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami, sposób korzystania z Konta i Serwisu przez Usługobiorcę oraz związane z tym ewentualne szkody,
  4. skutki wykorzystania w trakcie procesu Rejestracji przez osobę nieuprawnioną adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego osoby, która nie wyraziła na to zgody,
  5. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym.
  6. za treść jakichkolwiek wypowiedzi Usługobiorcy, wysyłanych za pośrednictwem Serwisu,

 

§ 8
Reklamacje

 

 1.   1. Reklamacje mogą być składane z tytułu: niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w Regulaminie lub Umowie terminu świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, lub niewykonania, nienależytego lub wadliwego wykonania Usługi objętej treścią zawartej przez Strony umowy.
 2. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej zwykłej lub drogą mailową za pośrednictwem loginu i hasła Usługobiorcy w tytule „reklamacja / Login”.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu lub Usługami, a także reklamacje Usługobiorca może zgłaszać poprzez apliakcję intercom, dostępną 24 na dobę.
 4. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa miała być wykonana lub nie została wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Usługobiorcę.
 5. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania, licząc od dnia jej wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Usługodawcy drogą mailową, lub datę doręczenia reklamacji za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 6. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu i Usług, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Usługobiorców.
 7. W razie nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych Usług, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę kierując zawiadomienie do obsługi klienta dostępnej w apilkacji intercom
 8. W trakcie korzystania z Usługi, Usługobiorca zobowiązany jest utrzymywać w poufności Hasła i Login oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie Loginu lub Hasła.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Usługobiorcy, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.

 

§ 9
Zmiana Regulaminu

 

 1. Usługodawca jest upoważniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Nowa treść Regulaminu jest obowiązująca od dnia jego opublikowania na stronie www.dmsales.com

 

§ 10
Postanowienia przejściowe i końcowe

 

 1. Wszelkie oświadczenia stron pozostające w związku z zawartą między nimi umową będą kierowane na ich adresy lub adresy e-mail, wskazane w niniejszym Regulaminie, Umowie lub Formularzu Rejestracyjnym. O zmianie danych adresowych Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę. Do chwili otrzymania przez stronę informacji o zmianie danych adresowych kontrahenta, oświadczenie skierowane przez nią pod dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone bez względu na to czy zostało odebrane.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania, przechowywania i archiwizacji treści wysyłanych wiadomości elektronicznych oraz adresów IP komputerów, z których są realizowane wysyłki SMS. Dane są przechowywane w celu udokumentowania wysyłek w przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszego Regulaminu, Umowy, lub Praw osób trzecich, w tym także przekazania wszelkich dokumentów organom ścigania na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 maja 2018.